ഓഫറുകളുടെ പെരുമഴയുമായി ഫ്ലിപ്കാർട്ട്..!

ഓഫറുകളുടെ പെരുമഴയുമായി ഫ്ലിപ്കാർട്ട്..!
തകർപ്പൻ ഓഫറുകളാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് നൽകുന്നത്  
ഈ ഓഫറുകൾ വെറും രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ഒക്ടോബർ 7 മുതൽ 9 വരെ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുക..! 
  ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ sale ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രൊഡക്ടുകൾക്കും ഓഫർ ലഭ്യമാണ് 
പ്രധാന പ്രൊഡക്ടുകളുടെ ലിസ്റ്റ് താഴെ നൽകുന്നു, ആവശ്യമുള്ള പ്രൊഡക്ടുകൾ ഓരോ പേരിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാം.. ! Old Price 
Offer Price 
49,000/-
26,000/-
39,999/-
17,999/-
61,000/-
70,000/-
39,999/-
58,999/-
73,000/-
82,000/-
67,999/-
76,999/-
17900/-
8,490/-
22,300/-
15,900/-
19,150/-
12,900/-
6,990/-
19,900/-
13,900/-
16,900/-
6,999/-
14,999/-
5,999/-
11,999/-
 11,999/-
16,999/-
12,899/-
10,999/-
12,999/-
10,899/-
16,999/-
10,999/-
11,999/-
19,999/-
9,999/-
17,999/-
HTC 


27,990/-
22,990/-
14,999/-
16,999/-
37,999/-
12,999/-
14,999/-
32,999/-
23,990/-
21,990/-
10,999/-
12,999/-
9,999/-
11,999/-
13,990/-
9,999/-15,499/-
13,499/-
10,999/-
8,999/-Comments

  1. വിവരങ്ങൾ യദാ സമയങ്ങളിൽ അറിയിക്കുന്നതിന് വളരെ യതികം നന്നിയുണ്ട്

    ReplyDelete

Post a comment