''അപ്ളിക്കേഷനുകൾ'' നമുക്ക് 'ആപ്പാകുമോ'.? ആണ്ട്രോയ്ട് അപ്പുകൾ ഉപയോകിക്കുന്നവർ സൂക്ഷിച്ചില്ലെംകിൽ ദു:ഖിക്കേണ്ടി വരും.!

നാം പല അപ്പുകളും ഉപയോകിക്കുന്നവരാണ്. അതിൽ പല അപ്പുകളും നമുക്ക് നാം അറിയാതെ ആപ്പാകുന്നുണ്ട്, 
താഴേ നൽകിയ വീടിയോയിൽ അപ്ളിക്കേഷനുകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഭവിശത്തുകൾ വെക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു
വീടിയോ മുഴുവൻ കാണുകയും സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ശയറും ചെയ്യുക..

വീടിയോയിൽ പറഞ്ഞ അപ്പുകൾ ഡൌൺലോട് ചെയ്നായി താഴെ കാണുന്ന ഡൌൺലോട് ബട്ടനിൽ ക്ളിക്കുക

MyPermissions Privacy Cleaner


Advanced Permission Manager


APK Permission RemoverComments